P e t r a   K n ö t s c h k e  -  b e e l d e n d   k u n s t e n a a r

Objecten 2017


Geexposeerd bij de Haagse Kunst Kring, februari 2017

Bouwsels in Den Haag

Tegendraads

Wortan

Pasos

Bouwsels in den haag Tegendraads Wortan Pasos Objecten wandobjecten

Objecten

Wandobjecten